این دپارتمان خدمات و راهکارهای زیر را ارائه می دهد:

  1. سیستم احراز هویت بایومتریک (اثر انگشت، چهره و غیره)
  2. سیستم پیش بینی رخداد عیب در تجهیزات صنعتی (Condition Monitoring)
  3. سیستم تشخیص تقلب (Fraud Detection)
  4. سیستمهای نظارتی هوشمند (Surveillance)
  5. سیستم تشخیص و مکان یابی هوشمند حریق
  6. سیستم پایش کاربری اراضی