طراحی، اجرا و نگهداری زیر ساخت فیزیکی مراکز داده مطابق با  مختصات استاندارد های BICSI  و TIA 942 در سطوح 4 گانه که شامل مقاوم ‌سازی بنا و مقاومت در برابر زلزله ‌،سیستم‌های تهویه هوا، سیستم اطفاء حریق، درب‌های ضد حریق و ضد انفجار، دوربین ‌های کنترلی، سیستم‌‌های کنترل تردد، سیستم روشنایی، سیستم خنک کننده، سیستم برق شهری، UPS و ژنراتور، چاه ارت و ... می‌باشد

  سرویسهای مراکز داده

 • مجازی سازی
 • مشاوره، طراحی و اجرا راهکار‌های  مجازی سازی با Hyper Visor‌های شناخته شده نظیر VMWare، Citrix، KVM، XEN و Proxmox
 • طراحی و اجراVDI  و VDA
 • طراحی و اجرا محیط‌های BYOD
 • طراحی و پیاده سازی بسترهای vApp نظیر Citrixو  Xenapp
 • رایانش ابری
 • ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اجرا راهکار‌های راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی (Cloud Computing) در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ IaaS, PaaS, SaaS) NIST (
 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی STaaS (Storage as a Service)
 • طراحی و پیاده سازی DaaS (Desktop as a Service) 
 • ذخیره سازی
 • مشــاوره، طراحــی، اجرا و پشتیبانی سیستم‌های ذخیره‌سازی، پشتیبان‌گیری به‌صورت زمان‌بندی‌شده و بازیابی اطلاعات در وضعیت‌های بحرانی (Disaster Recovery Planning)