• image
    سامانه باشگاه مشتریان
    واﺣﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨـﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت

سامانه باشگاه مشتریان

 

 

این سامانه جهت تشویق و ترغیب مشتریان مجموعه‌ها و سازمان‌های مالی و بانکی در انجام فرایندهای مالی مناسب و بیشتر، طراحی و پیاده سازی شده است. با توجه به فعالیتهای مالی و غیر مالی مشتریان جوایزی و یا امتیازهایی در طول دوره معین در نظر گرفته می‌شود.

فرایند انجام کار به این صورت می‌باشد که کاربران برای دست یابی به جویز و خدمات می‌بایست به حد نصاب امتیاز مورد نظر (امتیاز مالی و امتیاز غیر مالی) دست یابند. از امکانات این سامانه می‌توان به فرایند انتقال امتیاز بین کاربران، تعریف جوایز چندگانه و متنوع، تعریف دوره‌های مختلف رقابت، اختیار کامل کاربر در مصرف امتیاز اشاره کرد.

کارت‌های وفاداری(Loyalty Cards) نیز راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﻓﺎداری در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﻧﯿﺎ را در بر می‌گیرند.

image