باشگاه مشتریان

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨـﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑـﺎ اﻓﺮاد ﯾـﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷـﻮد، ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾﺠـﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻋﻀﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫـﺪف ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮی، ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ وﻓﺎداری آنها ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

این سامانه جهت تشویق و ترغیب مشتریان مجموعه‌ها و سازمان‌های مالی و بانکی در انجام فرایندهای مالی مناسب و بیشتر، طراحی و پیاده سازی شده است. با توجه به فعالیتهای مالی و غیر مالی مشتریان جوایزی و یا امتیازهایی در طول دوره معین در نظر گرفته می‌شود.

فرایند انجام کار به این صورت می‌باشد که کاربران برای دست یابی به جویز و خدمات می‌بایست به حد نصاب امتیاز مورد نظر (امتیاز مالی و امتیاز غیر مالی) دست یابند. از امکانات این سامانه می‌توان به فرایند انتقال امتیاز بین کاربران، تعریف جوایز چندگانه و متنوع، تعریف دوره‌های مختلف رقابت، اختیار کامل کاربر در مصرف امتیاز اشاره کرد.

کارت‌های وفاداری(Loyalty Cards) نیز راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷـﮑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﻓﺎداری در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ دﻧﯿﺎ را در بر می‌گیرند.